Литература: 

1. Ковальчук Г. І. Книжкові пам’ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах / Г. І. Ковальчук. - Київ : НБУВ, 2004. - 644 с.

2. Яцунок Е. И. Книжные памятники в культурном наследии России: современное состояние проблемы / Е. И. Яцунок. - Москва : Пашков дом, 2008. - 156 с.

3. Сохранение книжных памятников : учеб.-метод. сб. Вып. 1. Методика выявления, организация работы, описание и учет / сост. Т. Я. Кузнецова ; науч. ред. А. Ю. Самарин. Москва : Межрегион. Центр библ. сотрудничества, 2013. - 384 с.

4. Лосиевский И. Я. Музей книги в научной библиотеке: единый комплекс материальных и виртуальных экспозиций / И. Я. Лосиевский // Вестн. Библ. ассамблеи Евразии. 2008. - № 1. - С. 64-69.

5. Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with Regulations for the Execution of the Convention 1954 [Еlectronic resource]. - URL: http://portal.unesco.org/en/ev.php-RL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. - Title from screen.

6. Philippine Registry of Cultural Property [Еlectronic resource]. - URL: http://nhcp.gov.ph/resource/philippine-registry-of-cultural-property. - Title from screen.

7. Rivière G. H. La Muséologie (cours de Muséologie : Textes et témoignages) / Georges Henri Rivière. - Paris : Dunod, 1989. - 402 p.

8. Types of Cultural Property [Еlectronic resource]. - URL: https://www.cemml.colostate.edu/cultural/09476/chp04-02egyptenl.html. - Title from screen.

9. Le Monde en Sphères : sous la direction de C. Hofmann et F. Nawrocki. - Paris : Bibliothique nationale de France, 2019. - 271 p.

10. Лосієвській І. Я. Документні пам`ятки в бібліотечних зібраннях : теоретикометодолог. аспекти та сучасна практика / І. Я. Лосієвський // Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. - Вип. 41. - Харків, 2013. - С. 124-134.

11. Фоменко Д. Д. Мідні гравірувальні дошки українських друкарень XVII-XIX ст. у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / Діна Фоменко, Ірина Цинковська, Гліб Юхимець / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : Академперіодика, 2014. -356, [2] с.: іл.

12. Експертиза цінності документних пам'яток : прогр. та навч.-метод. матеріали до курсу / авт.-уклад. І. Я. Лосієвський ; Харків. держ. акад. культури, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. - Харків : Сага, 2013. - 310 с.

13. Матяш І. Б. Архівознавство : методолог. засади та історія розвитку / І. Б. Матяш. Київ : КМА, 2012. - 515 с.

14. Швецова-Водка Г. М. Документознавство : слов.-довід. термінів і понять / Г. М. Швецова-Водка. - 2-е вид., стер. - Київ : Знання, 2012. - 319 с.

15. Лосієвський І. Я. Автографи у бібліотечних фондах : актуал. питання теорії та практики колекціонування / Ігор Лосієвський // Вісн. Книж. палати. - 2016. - № 1. С. 42-48.

16. Автографи діячів науки і культури на книгах із фондів Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка : тексти, факс., біобібліогр. матеріали / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; упоряд. та авт. передм. І. Я. Лосієвський. - Харків : ХЧМГУ, 2008. - 324 с. : іл. (Сер. «Харк. колекції», вип. 1).

17. Автографи видатних митців у зібраннях Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка : колекція О. Л. Сарани : факс., біобібліогр. матеріали / упоряд. І. Я. Лосієвський. - Харків : ХЧМГУ, 2011. - 159 с. : іл. (Сер. «Харк. колекції», вип. 3).

18. Грабарчук О. Л. Хрести та енколпіони з колекції О. В. Горілого у фондах ХДНБ ім. В. Г. Короленка / О. Л. Грабарчук // Короленківські читання 2015 «Бібліотеки, архіви, музеї : іновац. моделі розвитку» : матеріали XVIII міжнар. наук.-практ. конф. / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. - Ч. 2. - Харків, 2016. - С. 134-143.

19. Пам’ятки античної культури у фондах ХДНБ ім. В. Г. Короленка. Давньогрецькі керамічні клейма IV-II ст. до н. е. : колекція О. В. Горілого / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; упоряд. І. Я. Лосієвський, К. В. Бондар. - Харків : РА «ІРІС», 2015. 120 с. : іл.

20. Фотопортрети та автографи діячів мистецтва з колекції поштових листівок та фотодокументів О. В. Горілого : альб. / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад. О. Я. Ісаєнко, К. В. Бондар. - Харків : ХЧМГУ, 2014. - 24 с. : іл.